iPhotos (2015 – 2018)

Buda, TX, 7.8.15

Minneapolis, 2.21.17

Minneapolis, 12.27.17

Austin, TX

Buda, TX

Buda, TX, 12.5.15

Minneapolis, 2.17.17

Minneapolis, 11.11.17

Austin, TX,  1.23.16

Minneapolis, 11.26.16

Minneapolis, 1.6.18
Minneapolis, 10.28.16

Minneapolis Arboretum, 5.26.17

Minneapolis, 1.7.17

Minneapolis, 11.20.16

Minneapolis, 12.8.16

Minneapolis, 12.30.17

Minneapolis, 9.8.17

Minneapolis, 11.1.16

Buda, TX, 5.17.15

Austin, TX, 5.3.16

Minneapolis, 7.4.17
Como Park, Minneapolis, 8.12.17

Buda, TX, 8.5.15

Minneapolis, 8.7.17

Kyle, TX 8.23.15

Frankfurt, 1.18.16

Texas, 6.9.15

Texas, 5.26.15

Kansas, 5.18.16

Wisconsin, 10.2.16

Minneapolis, 11.23.16

Meckesheim, 1.14.16